ADJON ISTEN!

MI A KALOT?

 

Visszatekintés a múltba...

   A KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) Mozgalmat P. Kerkai Jenő jezsuita atya alapította 1935-ben Szegeden.    Célja a magyar nép segítése, a mintegy 3 milliónyi munkanélküli, földnélküli nincstelen agrár-proletár felemelése. P. Kerkai verbuváló mondata is ez volt: "Jöjjenek, segítsenek nekem felemelni a magyar népet!"

    A KALOT Mozgalom 1988-ban éledt újjá az egykori alapelveket és célokat továbbra is szem előtt tartva, ugyanakkor korszerűsítve is, hiszen ma már nemcsak az agrárlegényeket, hanem az egész magyar társadalmat kívánja megszólítani.

   2003-ban a KALOT-ot Magyar örökség díjjal tüntették ki. Az újjáéledő KALOT nagyon sokat köszönhet a Hit Pajzsa díjas BÁLINT JÓZSEF jezsuita atyának, aki KERKAI atya személyiségét képviselte és közvetítette felénk.

NÉGYES JELSZAVUNK:

KRISZTUSIBB EMBERT! MŰVELTEBB NÉPET! ÉLETERŐS NEMZETET! ÖNÉRZETES MAGYART!

KRISZTUSIBB EMBERT!

A KALOT Mozgalom alapvető állásfoglalása szerint az egyének lelki, erkölcsi magatartásának megújulása nélkül nem képzelhető el a nemzet társadalmi és gazdasági felemelkedése.

Törekvésünk, hogy tagjainkat a krisztusibb emberré válásban és a személy méltósága tiszteletében elősegítsük a vallási ismeretek és a hitélet elmélyítésével, hogy azután mint hiteles emberek példamutató magatartásukkal elősegítsék a társadalmi és gazdasági megújulást, melynek alapja a keresztény értékrend és a szociális igazságosság, megvalósításának útja pedig a társadalmi szolidaritás. 

Ezért tagjaink vállalják és gyakorolják a felebaráti szeretetet, alázattal végzik a haza, a magyar nemzet szolgálatát.

MŰVELTEBB NÉPET!

A keresztény erkölcsi alapokon nyugvó demokratikus és szociális Magyarország megteremtése érdekében a KALOT népfőiskoláiban tanítja a közösségek szervezéséhez szükséges ismereteket, az állampolgári jogokat és kötelezettségeket, valamint ezek gyakorlásának módjait és felkészíti tagjait a közéleti szerepvállalásra.

Szorgalmazzuk a települések életét meghatározó mezőgazdasági-, ipari-, kereskedelmi-, idegenforgalmi tevékenység korszerű kérdéseinek megismertetését, valamint az ezekkel kapcsolatos szakmai és vállalkozói ismeretek oktatását különös tekintettel az egyes tájegységek sajátos adottságaira és ezek hasznosítására a helyi közösség és ezzel az egész nemzet gazdasági megerősödése javára.

ÉLETERŐS NEMZETET!

A magyar nemzet egészséges lelki és testi élete érdekében szorgalmazzuk a család védelmét és erősítését erkölcsi és anyagi téren egyaránt a családszövetségek kialakításával. 

Követeljük a gyermek életének védelmét fogantatástól kezdve. 

Támogatjuk az egészségügyi hatóság betegség-megelőző programjai népszerűsítését, küzdelmet az alkoholizmus, a dohányzás, a narkotikumok fogyasztása és az erkölcsöt romboló káros jelenségek, valamint a környezetszennyezés ellen.

Az egészséges társadalom megteremtése érdekében elősegíteni akarjuk a személy gazdasági függetlenségét, a Kárpát-medence népeinek igaz barátságát, nemzetiségeinkkel való együttműködést a közös haza és sorsvállalás jegyében Szent István tanításának ébrentartásával és fejlesztésével.

ÖNÉRZETES MAGYART!

A helyes és önérzetes magyarságtudat kialakítása és ápolása nemzetünk fennmaradásának alapkövetelménye globalizálódó világunkban. 

Ezért erősítjük tagjainkban azt a felemelő érzést, hogy bár kis nép, de nagy nemzet fiai vagyunk. Nemcsak a sportban vagyunk a világelsők között, hanem a tudomány és a művészet terén is kiemelkedő helyet foglalunk el a világban.

Arra törekszünk, hogy alkalmainkon megismertessük tagjainkkal hazánk fiainak világszínvonalú eredményeit, amelyekkel Európa kultúráját is gazdagították. Bemutatjuk nemzetünk kiváló egyéniségeinek követésre méltó áldozatkész életútját. 

A magyar lelkiség és öntudat erősítését hivatott szolgálni az ezeréves magyar nép történetének és kultúrájának ismertetése.